Home | Order | Support

Dichlotride
ชื่อไทย : ไดคลอไทรด์

รูปแบบยา : ยาเม็ด

ส่วนประกอบสำคัญของยา (Active Ingredients) :
      -

กลไกการออกฤทธิ์ (Action) :
      ไดคลอไทรด์ มีผลรบกวนต่อการดูดซึมกลับของอีเล็กโทรไลต์ในหลอดไต  ส่วน distal ตัวยานี้เพิ่มการขับโซเดียมและคลอไรด์ในปริมาณเท่า ๆ กัน  การขับเกลือโซเดียมอาจเกิดพร้อม ๆ กับการสูญเสียโปแตสเซียม  แมกนีเซียมและเกลือไบคาร์บอเนตได้  การขับแคลเซียมทางปัสสาวะอาจลดลง
         การขับปัสสาวะเริ่มมีผลหลังจากรับประทานยาเข้าไป 2 ชั่วโมง  และให้ผลสูงสุดในเวลา 4 ชม.  ผลการขับปัสสาวะหมดลงในเวลา 6-12 ชม. ไดคลอไทรด์ ถูกขับออกจากร่างกายอย่างรวดเร็วโดยไต
         ไดคลอไทรด์ มีผลในการรักษาความดันโลหิตสูง  จะใช้โดยลำพังหรือร่วมกับยาลดความดันโลหิตชนิดอื่นก็ได้  ยังไม่ทราบกันว่า  ไธอาไซค์ควบคุมความดันโลหิตโดยวิธีใด  แต่โดยปกติแล้ว ไดคลอไทรด์ ไม่มีผลกระทบต่อระดับความดันโลหิตที่ปกติ

ข้อบ่งใช้การใช้ยา (Indication) :
      
         ความดันโลหิตสูง
         อาจใช้โดยลำพังหรือร่วมกับยาลดความดันโลหิตชนิดอื่น
         ภาวะบวมน้ำ
         ที่สัมพันธ์กับภาวะหัวใจวาย  ตับแข็ง  nepkrotic  syndrome,  glomerulonphritis  ชนิดเฉียบพลัน  ภาวะไตวายเรื้อรัง (ดูข้อควรระวัง) ความเครียดก่อนมีประจำเดือน และการบวมจากยา

ขนาดการใช้ยา (Dosage) :
      การรักษาควรแยกเป็นกรณีขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย  โดยใช้ขนาดยาที่น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นต่อการรักษาก่อน
         สำหรับผู้ใหญ่
         ความดันโลหิตสูง
         ขนาดของยาแรกเริ่มคือ 25 หรือ 50 มก./วัน  โดยให้ครั้งเดียวหรือแบ่งให้ก็ได้  ในผู้ป่วยบางรายเมื่อให้ ไดคลอไทรด์ เดี่ยว ๆ หรือให้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตอื่น  ขนาดยาเริ่มต้น 12.5 มก./วันก็อาจเพียงพอแล้ว  ขนาดยาควรปรับให้เหมาะสมขึ้นอยู่กับผลของความดันโลหิต  ขนาดสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ต่อวันคือ 100 มก.
         เมื่อใช้ไทยาไซด์ร่วมกับยาลดความดันโลหิตอื่น  ขนาดของยาชนิดหลังอาจต้องลดลงเพื่อหลีกเลี่ยงการลดความดันโลหิตที่มากเกินไป
         ภาวะบวมน้ำ
         ขนาดยาปกติคือ 25-100 มก.  วันละ 1-2 ครั้ง  คนไข้หลายรายได้ผลดีจากการให้ยาเป็นระยะ ๆ (ให้ยาวันเว้นวัน หรือ 3 หรือ 5 วันในหนึ่งอาทิตย์)  ซึ่งอาจหลีกเลี่ยงการได้ผลมากเกินไป  และเกิดความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์ที่ไม่พึงประสงค์  ขนาดยาสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ต่อวันคือ 200 มก.
         สำหรับเด็กและทารก
         ขนาดรับประทานปกติของยา ไดคลอไทรด์ ที่ให้กับเด็กคือ 2.2 มก./น้ำหนักตัว 1 กก./วัน  โดยแบ่งให้ 2 ครั้ง/วัน  ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนอาจต้องการยาถึง 3.3 มก./น้ำหนักตัว 1 กก./วันโดยแบ่งให้ 2 ครั้ง/วัน
         ดังนั้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีอาจให้ยา ไดคลอไทรด์ ได้วันละ 12.5-37.5 มก. โดยแบ่งให้ 2 ครั้ง เด็กอายุระหว่าง 2-12 ปี  อาจให้ 37.5-100 มก./วันโดยแบ่งให้ 2 ครั้ง  ขนาดยาในเด็กทั้งสองกลุ่มควรถือเอาน้ำหนักเป็นเกณฑ์

ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ (Precaution & Adverse Effects) :
      Anuria  ผู้ป่วยที่มีความไวต่อองค์ประกอบใด ๆ ของตัวยานี้หรือต่อยากลุ่มอนุพันธ์ซัลโฟนาไมด์อื่น  ดู "การใช้ยาในหญิงมีครรภ์" และ "การใช้ยาในหญิงให้นมบุตร"  ในหัวข้อข้อควรระวัง

ขนาดของบรรจุภัณฑ์ (Packages) :
      เป็นยาเม็ดสำหรับรับประทาน  เม็ดละ 50 มก.ของไฮโดรคลอโรไธอาไซด์  บรรจุในกล่องขนาด 500 เม็ด  และขวดขนาด 1000 เม็ด


Home | Order | Support

Copyright 2000 MIS SofTech Co.,ltd. Thailand. All rights reserved.
Produced by MIS SofTech Co.,ltd. Tel. 0-2682-2494 (10 lines)