Home | Order | Support

Moduretic
ชื่อไทย : โมดูเรติค

รูปแบบยา : ยาเม็ด

ส่วนประกอบสำคัญของยา (Active Ingredients) :
      -

กลไกการออกฤทธิ์ (Action) :
      โมดูเรติค  (Hydrochlorothiazide  และ amiloride HCl , MSD) เป็นยาขับปัสสาวะ  และลดความดันโลหิตซึ่งมีคุณสมบัติในการขับโซเดียมออกทางปัสสาวะของไฮโดรคลอโรไธอาไซด์  ร่วมกับคุณสมบัติในการรักษาระดับโปแตสเซียมในเลือดของอมิโลไรด์  ไฮโดรคลอไรด์
            โมดูเรติคออกฤทธิ์ขับปัสสาวะ  และลดความดันโลหิต  (โดยหลักการขึ้นกับไฮโดรคลอโรไธอาไซด์) ขณะที่อมิโลไรด์ออกฤทธิ์ป้องกันการสูญเสียโปแตสเซียม  ซึ่งอาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับยาขับปัสสาวะกลุ่มไธอาไซด์  การที่โมดูเรติคมีอมิโลไรด์เป็นองค์ประกอบ  ทำให้การขับแมกนีเซียมออกทางปัสสาวะน้อยกว่าการใช้ยาขับปัสสาวะกลุ่มไธอาไซด์หรือกลุ่ม loop diuretic เดี่ยว ๆ
            อมิโลไรด์  ไฮโดรคลอไรด์จะออกฤทธิ์ขับปัสสาวะอย่างอ่อนและลดความดันโลหิตร่วมกับไธอาไซด์  ซึ่งออกฤทธิ์ขับโซเดียมออกทางปัสสาวะ  ขับปัสสาวะและลดความดันโลหิต  ขณะเดียวกันจะลดการสูญเสียโปแตสเซียมและไบคาร์บอเนตให้น้อยที่สุด  และรักษาสมดุลย์ความเป็นกรดด่างของร่างกายด้วย    โมดูเรติคออกฤทธิ์ขับปัสสาวะภายใน 2 ชม.และฤทธิ์คงอยู่ประมาณ 24 ชม.
         ไฮโดรคลอโรไธอาไซด์
            ไฮโดรคลอโรไธอาไซด์  เป็นยารับประทานเพื่อขับปัสสาวะและลดความดันโลหิต
            ภายหลังรับประทานไฮโดรคลอโรไธอาไซด์  ยาจะออกฤทธิ์ภายใน 2 ชม. และให้ผลสูงสุดภายใน 4 ชม.  ฤทธิ์การขับปัสสาวะจะคงอยู่ประมาณ 6-12 ชม. ยาไม่มีผลต่อระดับความดันโลหิตปกติ
         อมิโลไรด์  ไฮโดรคลอไรด์
            อมิโลไรด์  ไฮโดรคลอไรด์   เป็นยารักษาระดับโปแตสเซียม ในร่างกายซึ่งมีฤทธิ์ขับโซเดียมออกทางปัสสาวะ ขับปัสสาวะและลดความดันโลหิตโดยหลักการใช้มุ่งหวังเพื่อช่วยรักษษโปแตสเซียมในร่างกายผู้ป่วยที่ได้รับยาขับปัสสาวะ ซึ่งจะทำให้เกิดหรือคาดว่าจะเกิดการสูญเสีย โปแตสเซียมโดยปกติอมิโลไรด์ ไฮโดรลิรด์จะเริ่มออกฤทธิ์ภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากรับประทานยา ผลสูงสุดของยาต่อการขับอิเล็คโดรไลท์อยู่ระหว่าง 6-10 ชั่วโมง และอย่างช้าประมาณ 24 ชั่วโมง ระดับยาในเลือด จะตงอยู่ 3-4 ชั่วโมง และมีครึ่งชีวิต 6-9 ชั่วโมง

ข้อบ่งใช้การใช้ยา (Indication) :
      โมดูเรติคมีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วยซึ่งสูยเสียหรือคาดว่าจะสูญเสียโปแตสเซียมในร่างกาย โมดูเรติคซึ่งเป็นยาผสมของอมิโลไรด์ ไฮโดรคลอไรด์ และไฮโดรคลอไธอาไซต์ จะออกฤทธิ์ลดการเพิ่มการสูยเสียโปแตสเซียมของผู้ป่วยในระหว่างการใช้ยาขับปัสสาวะเป็นเวลานาน การที่โมดูเรติคมีอมิโลไรด์ ไฮโดรคลอไรด์ เป็นองค์ประกอบที่ช่วยรักษาโปแตสเซียมจึงมีข้อบ่งใช้กาณีที่ต้องการปรับสมดุลย์ของโปแตสเซียมในร่างกายผู้ป่วย โมดูเรติค อาจใช้เดี่ยวๆ หรือใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตอื่น ในกรณีดังนี้
         -ภาวะความดันโลหิตสูง
         -อาการบวมน้ำเนื่องมาจากโรคหัวใจ
         -โรคตับแข็งที่มีอาการบวมน้ำร่วมด้วย

ขนาดการใช้ยา (Dosage) :
      
         ขนาดของยาที่ใช้โดยทั่วไป
             โมดูเรติค มีขนาดบรรจุในรูปยาเม็ดรับประทาน (ดู ขนาดบรรจุ)
         ภาวะความดันโลหิตสูง
             ขนาดยาโมดูเรติค โดยทั่วไปคือ 1-2 เม็ด ให้วันละครั้งหรือแบ่งให้ ผู้ป่วยบางรายอาจต้องการเพียงวันละครึ่งเม็ด ถ้าจำเป็นอาจเพิ่มขนาดยาได้แต่ต้องไม่เกิน 4 เม็ดต่อวัน
         อาการบวมเนื่องจากโรคหัวใจ
             อาจเริ่มใช้โมดูเรติค 1-2 เม็ดต่อวัน ถ้าจำเป็นอาจเพิ่มขนาดยาได้แต่ต้องไม่เกิน 4 เม็ดต่อวัน ขนาดยาที่เหมาะสมตัดสินใจได้จากผลการขับปัสสาวะและระดับโปแตสเซียมในเลือด เมื่อขนาดยาเริ่มต้นให้ผลแล้ว ควรพยายามลดขนาดยาลงเพื่อรักษาระดับการรักษาไว้ ซึ่งควรทำเป็นระยะๆ
         โรคตับแข็งที่มีอาการบวมน้ำร่วมด้วย
             ควรเริ่มต้นการรักษาด้วยขนาดยาน้อยๆ ก่อน (วันละ 1 เม็ด) ถ้าจำเป็นอาจเพิ่มขนาดยาวันละเล็กละน้อย จนกระทั่งได้ผลการขับปัสสาวะที่ดี แต่ไม่ควรเกินวันละ 4 เม็ด
            ขนาดยาที่ใช้รักษาระดับ อาจต่ำกว่าขนาดยาเริ่มต้น ดังนั้นควรพยายามลดขนาดยาในแต่ละวันเมื่อผู้ป่วยมีน้ำหนักคงที่แล้ว ในผู้ป่วยโรคตับแข็งการลดน้ำหนักทีละเล็กทีละน้อย เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อลดอาการข้างเคียงของยาขับปัสสาวะ

ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ (Precaution & Adverse Effects) :
      -ภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูง (หมายถึงมากกว่า 5.5 มิลลิอีควิวาเลนซ์/ลิตร)
         -เมื่อใช้ยาด้านการขับออกของโปแตสเซียม หรือใช้ยาเสริมโปแตสเซียมอยู่ (ดู ข้อควรระวัง)
         -ภาวะไตเสื่อมประสิทธิภาพ (ไม่ขับปัสสาวะ, ไตวายเฉียบพลัน, โรคไตลุกลามรุนแรง โรคเบาหวานที่เกิดจากไต) (ดู ข้อควรระวัง)
         -ผู้ที่แพ้ต่อยานี้ หรือยากลุ่มซัลโฟนาไมด์อื่น

ขนาดของบรรจุภัณฑ์ (Packages) :
      โมดูเรติค บรรจุในแผงละ 10  เม็ด  กล่องละ 500 เม็ด และขวดละ 1000 เม็ด


Home | Order | Support

Copyright 2000 MIS SofTech Co.,ltd. Thailand. All rights reserved.
Produced by MIS SofTech Co.,ltd. Tel. 0-2682-2494 (10 lines)