Home | Order | Support

Ramace 1.25 mg
ชื่อไทย : ราเมซ 1.25 มก.

รูปแบบยา : แคปซูล

ส่วนประกอบสำคัญของยา (Active Ingredients) :
      -

กลไกการออกฤทธิ์ (Action) :
      รามิพริล  เป็นยาที่มีฤทธิ์แรงและออกฤทธิ์ยาวนานในการยับยั้ง  Angiotensin  converting  enzyme  (ACE)  รามิพริลเป็น prodrug ตัวหนึ่งซึ่งถูก Hydrolyzed ในตับ  ภายหลังการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร  เพื่อสร้างเป็น Ramiprilat  ซึ่งเป็นสาร Active ACE inhibitor  การให้ยาราเมซ  ในผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูง  มีผลทำให้ความดันเลือดลดลงได้ไม่ว่าจะวัดในท่านอนราบหรือท่านั่งตรง  ผลในการลดความดันเลือดนี้  จะปรากฎภายใน 1-2 ชั่วโมง ภายหลังรับประทานยา  ระดับยาสูงสุดปรากฎ 3-6 ชั่วโมง  ภายหลังรับประทานยา  และออกฤทธิ์ยาได้นานเป็นเวลาอย่างน้อย  24  ชั่วโมง  ตามขนาดยาที่กำหนด

ข้อบ่งใช้การใช้ยา (Indication) :
      สำหรับโรคความดันเลือดสูง

ขนาดการใช้ยา (Dosage) :
      ขนาดยาเริ่มต้น  2.5 มก.  วันละครั้ง  ขนาดยาอาจเพิ่มได้ขึ้นอยู่กับผลการตอบสนองของผู้ป่วย  โดยเว้นระยะ 2-3 สัปดาห์  ในการเพิ่มขนาดยาเป็น 5 มก.  และสูงสุดคือ 10 มก.  วันละครั้ง  หรืออาจใช้ยาขับปัสสาวะร่วมด้วย  บางครั้งในผู้ป่วยที่ได้รับยาขับปัสสาวะมาก่อน  อาจจะพบอาการความดันเลือดลดต่ำมากเกินไป  ภายหลังการเริ่มต้นให้ยาราเมซ  ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ควรหยุดยาขับปัสสาวะ 2-3 วัน  ก่อนเริ่มต้นรักษาด้วยยาราเมซถ้าไม่สามารถหยุดยาขับปัสสาวะ  ควรให้ยาราเมซ  ขนาดเริ่มต้น 1.25 มก.  วันละครั้ง  แล้วจึงปรับขนาดยาตามความต้องการของผู้ป่วย
         ควรกลืนยาแคปซูลทั้งเม็ด  พร้อมกับดื่มน้ำพอควร  ระหว่างหรือภายหลังอาหาร  
         ขนาดยาในผู้ป่วยที่ไตเสื่อมหน้าที่ :  สำหรับผู้ป่วยที่มี Creatinine  clearance 50 มล./นาที  และสูงกว่า (Serum  creatinine <1.5 mg/dl) ไม่ต้องปรับขนาดยา
         สำหรับผู้ป่วยที่มี  Creatinine  clearance ระหว่าง  20-50 มล./นาที (Serum  creatinine  between 1.5 and 3 mg/dl)  ขนาดยาเริ่มต้น 1.25 มก.  วันละครั้ง  และให้ได้สูงสุด 5 มก. วันละครั้ง
         สำหรับผู้ป่วยที่มี   Creatinine  clearance  ต่ำกว่า  20 มล./นาที (Serum  creatinine  >3 mg/dl) ขนาดยาเริ่มต้น  1.25 มก. วันเว้นวัน  แต่ขนาดยาที่ให้ต่อเนื่องไม่ควรเกิน 2.5 มก. วันละครั้ง
         ขนาดยาในผู้ป่วยที่ตับเสื่อมหน้าที่ :  ในผู้ป่วยที่ตับเสื่อมหน้าที่การเมตาโบไลต์ของ Ramipril และการสร้างสาร Bioactive  metabolite  ramiprilat  จะช้าลง  เนื่องจากการทำงานของเอนไซม์ Esterases  ในตับลดลง  มีผลทำให้ระดับ  Ramipril ในพลาสมาสูงขึ้น  การรักษาด้วยยาราเมซ  ขนาดยาเริ่มต้นไม่ควรเกิน 2.5 มก./วัน  ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
         วันหมดอายุ
         ห้ามใช้ยาภายหลังวันหมดอายุ
         เก็บไว้ในที่ที่เด็กหยิบไม่ถึง
         คำเตือน
         1.ห้ามใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์
         2.ยานี้อาจทำให้เกิดการไอได้
         3.ถ้าหากมีอาการซึมลง  หรือคลื่นไส้  อาเจียน  ให้ปรึกษาแพทย์
         4.หากใช้ยานี้แล้วเกิดอาการบวมของใบหน้า,  ลิ้น,  กล่องเสียง  หรือหายใจลำบาก  ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที
         5.ยานี้อาจทำให้เกิดภาวะไตวายได้  ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
         6.ยานี้อาจทำให้ระดับโปแตสเซียมในเลือดสูงขึ้น  ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับโปแตสเซียม  หรือยาขับปัสสาวะชนิดรักษาระดับโปแตสเซียม (potassium  sparing  diuretics)

ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ (Precaution & Adverse Effects) :
      รายที่ไวต่อการแพ้ยา  รามิพริล  ผู้ที่มีอาการบวมชนิด Angioneurotic  oedema  ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์  และระยะให้นมบุตร

ขนาดของบรรจุภัณฑ์ (Packages) :
      -


Home | Order | Support

Copyright 2000 MIS SofTech Co.,ltd. Thailand. All rights reserved.
Produced by MIS SofTech Co.,ltd. Tel. 0-2682-2494 (10 lines)